Wednesday, October 17, 2007

Important Judgements need to traceout

1) Mukan Kanwar v Ajit chand AIR 1961 Raj 51


2) Sushila Devi v Dhani Ram AIR 1969 HP 12


3) Dinesh v Usha 1979 Bom 175/173

4) Renu jain v Mahavir Prasad Jain AIR 1987 Del 43


5) Pachuri v Pachuri AIR 1995 AP 147


6) Chitra v Dhruv AIR 1988 Cal 83

7) Smt Neelam Malhotra v Rajinder Malhotra AIR 1994 Del 234

8) Sonia Senroy v Amit Senroy I(1999) DMC 233

No comments: